ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  „30 ИДЕИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ SHELL“

 • Раздел 1. Предмет
  • Настоящите Правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на Игра под мотото „30 идеи за пътуване от Shell“ („Играта“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Играта.
 • Раздел 2. Организатор
  • 2.1. Организатор на Играта е „Шел България" ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831915840, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ситняково", № 48, Сердика офиси, ет. 8 ("ШЕЛ", „Shell”, “Организатор“).
  • 2.2. Организаторът организира и провежда Играта самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Промоцията и осигурява награди за спечелилите участници. Организаторът е възложил определени дейности във връзка с Играта на Мейт Адвъртайзинг ЕООД, ЕИК 203999626.
 • Раздел 3. Период и място на провеждане. Комуникация.
  • 3.1. Играта се провежда в периода от 23.08.2021 г. до 31.10.2021 г., включително (“Период на провеждане“).
  • 3.2. Играта се провежда в интернет, на уебсайт на Организатора с адрес: www.shell-travel.bg
  • 3.3. Организаторът предоставя информация за правилата и условията за провеждане на Играта чрез настоящите Правила, публикувани в интернет на уебсайт на Организатора на www.shell-travel.bg, чрез комуникационни материали в търговските комплекси Shell, в профила на Shell България ЕАД във Facebook, в мобилното приложение Shell app, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.
 • Раздел 4. Изисквания към участниците. Право на участие.
  • 4.1. В Играта имат право да участват само физически лица, които към датата на участието си в Играта са навършили 18-годишна възраст. Участието в Играта изисква ползване на мобилно устройство с мобилен интернет.
  • 4.2. Не могат да участват в Играта служители на „Шел България“ ЕАД, Хатс -Спот Томпсон ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 • Раздел 5. Условия за участие в Играта
  • 5.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка.
  • 5.2. За да участва в Играта, лице, което отговаря на условията по Раздел 4, трябва в Периода на провеждане да изпълни всички изброени по-долу условия:
   • 5.2.1. да предостави своя мобилен телефонен номер при поискване от страна на уебсайта на Играта, да предостави данни за местонахождението си по време на посещението на локациите по т. 5.8 и да декларира, че е съгласен и приема Правилата на Играта и
   • 5.2.2. да посети най-малко една от тридесетте локации по т. 5.8. подробно описани на уебсайта на Играта www.shell-travel.bg и при посещението да получи дигитален печат за съответната локация; Получаването на дигитален печат става по следния начин: Участникът посещава физически една от предложените от Shell локации и в момента на посещението, докато се намира в района на обекта, трябва да посети уебсайта на Играта www.shell-travel.bg, да разреши функцията за обозначаване на местоположението от специалния бутон в меню КАРТА, да предостави своя мобилен номер, да се съгласи с правилата на Играта, след което да потвърди чрез бутона в долната част на екрана За една локация един и същи участник може да получи само един дигитален печат.
  • 5.3. С получаването на 1 дигитален печат Участникът автоматично се регистрира за участие във всички последващи седмични томболи за награди, описани в Раздел 6.1. от настоящите Правила, които се провеждат след датата на взимането на дигиталния печат. Един и същи участник има право да вземе 1 награда от седмична томбола.
   Седмичните томболи ще бъдат проведени на следните дати:
   • 5.3.1. Седмична томбола 1 ще се проведе на 30.08.2021г.;
   • 5.3.2. Седмична томбола 2 ще се проведе на 06.09.2021г.;
   • 5.3.3. Седмична томбола 3 ще се проведе на 13.09.2021г.;
   • 5.3.4. Седмична томбола 4 ще се проведе на 20.09.2021г.;
   • 5.3.5. Седмична томбола 5 ще се проведе на 27.09.2021г.;
   • 5.3.6. Седмична томбола 6 ще се проведе на 04.10.2021г.;
   • 5.3.7. Седмична томбола 7 ще се проведе на 11.10.2021г.;
   • 5.3.8. Седмична томбола 8 ще се проведе на 18.10.2021г.;
   • 5.3.9. Седмична томбола 9 ще се проведе на 25.10.2021г.;
   • 5.3.10. Седмична томбола 10 ще се проведе на 1.11.2021г.
 • 5.4. Всички Участници, събрали 5 дигитални печата в Периода на провеждане, участват в томбола за наградите по т.6.2., която ще се проведе на 1.11.2021 г.
  За всеки допълнително събрани 5 печата участникът получава допълнителен шанс в томболата за награди.
  • 5 дигитални талона – 1 участие в томболата за награди по т.6.2.
  • 10 дигитални талона – 2 участия в томболата за награди по т.6.2
  • 15 дигитални талона – 3 участия в томболата за награди по т.6.2
  • 20 дигитални талона - 4 участия в томболата за награди по т.6.2
  • 25 дигитални талона – 5 участия в томболата за награди по т.6.2
  • 30 дигитални талона - 6 участия в томболата за награди по т.6.2
 • 5.5. Локациите, които участват в Играта, са следните:
  • • ФИЛИПОПОЛСКАТА ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА
  • • ХРИСТОВСКИ ВОДОПАД
  • • КРЕПОСТ “СТЕНОС” ТРАЯНОВИ ВРАТА
  • • ПОТОПЕНАТА ЦЪРКВА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ
  • • ГЛУХИТЕ КАМЪНИ
  • • КОСТЕНСКИ ВОДОПАД
  • • ДВОРЕЦ ВРАНА
  • • БЕГЛИКТАШ
  • • БЕЛИНТАШ
  • • ПЕЩЕРА ОРЛОВА ЧУКА
  • • ХОТНИШКИ ВОДОПАД (КАЯ БУНАР)
  • • СКАЛНАТА АРКА НА СЕЛО ЪГЛЕН
  • • МУЗЕЙ НА СОЛТА
  • • СКАЛЕН ФЕНОМЕН РИТЛИТЕ
  • • БОЖИЯТ МОСТ
  • • КАМЕННИТЕ ГЪБИ
  • • ПЛИОЦЕНСКИ ПАРК
  • • ПАРК НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА "ДЕНДРАРИУМ"
  • • НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПЛАНЕТУМ
  • • АРКАТА В ТЮЛЕНОВО
  • • ПАРК НА МИНИАТЮРИТЕ
  • • АНТИЧЕН ГРАД НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ
  • • СКАЛЕН МАНАСТИР - ХАН КРУМ
  • • РУДНИК "ЦАР АСЕН"
  • • ЗЕЛЕНОТО СИРЕНЕ в с. ЧЕРНИ ВИТ
  • • ПЕЩЕРА ВЕНЕЦА
  • • ВЪЖЕНИЯТ МОСТ
  • • ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ НА РЕКА АРДА
  • • СТОБСКИ ПИРАМИДИ
  • • ВЕКОВНИТЕ СЕКВОИ
 • Раздел 6. Награди
  • 6.1. Всяка седмица в томболата по т.5.3. ще бъдат изтеглени на случаен принцип по 10 участника, всеки един от които ще получи награда ваучер за гориво на стойност 30 (тридесет) лева. Общият брой седмични награди за целия Период на провеждане е 100 (сто) ваучера. Всеки един от ваучерите има срок на валидност до 28.02.2022 г. и може да се ползва за зареждане на гориво в търговските комплекси Shell в България. При зареждане с гориво на по-ниска стойност от тази на ваучера, потребителят няма право да получи разликата. При зареждане с гориво на по-висока стойност от тази на ваучера, потребителят дължи доплащане на разликата. Ваучерите не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други предметни награди.
  • 6.2. В томболата по т.5.4., която ще се проведе на 1.11. 2021 г. ще бъдат изтеглени на случаен принцип 36 (тридесет и шест) участници, които ще получат следните нагарди според реда на изтеглянето:
   • 6.3.1. три награди дрон Parrot Mambo Fly
   • 6.3.2. три награди екшън камери A+ CVS9, 4K, Wi-Fi, Водоустойчива
   • 6.3.3. тридесет награди ваучери за гориво на обща стойност 100 (сто) лева всяка – четири ваучера за гориво на стойност 25 (двадесет и пет) лева. Всеки един от ваучерите има срок на валидност до 28.02.2022 г. и може да се ползва за зареждане на гориво в търговските комплекси Shell в България. При зареждане с гориво на по-ниска стойност от тази на ваучера, потребителят няма право да получи разликата. При зареждане с гориво на по-висока стойност от тази на ваучера, потребителят дължи доплащане на разликата. Ваучерите не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други предметни награди.
    Най-напред се определят печелившите на наградата по т.6.3.1., след това – на наградата по т.6.3.2. и накрая по т. 6.3.3.
  • 6.4. В рамките на Периода на провеждане един Участник има право да получи само една награда по т. 6.1 от седмична томбола и само една награда по т. 6.2. от финалната томбола.
 • Раздел 7. Обявяване на печелившите участници
  • 7.1. Резултатите от томболите ще бъдат оповестени до 24 часа от провеждането на съответната томбола на уебсайта на Играта www.shell-travel.bg Печелившите ще бъдат обявени на www.shell-travel.bg, като последните 3 цифри от всеки мобилен номер (напр. 0888101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
  • 7.2. В срок до края на деня, следващ датата на провеждане на томболата, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда с SMS от кратък номер 1917, изпратен на мобилния телефон на Участника, посочен в регистрационната форма за участие в Играта.
  • 7.3. Спечелилите участници се задължават, в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на провеждане на томболата, да се свържат с Организатора на телефон 0888422962 (на цена за разговора според тарифния план на абоната) и да предоставят необходимата информация за получаване на наградата: име, мобилен телефонен номер, място и адрес за доставка на наградата.
   Участник, спечелил награда, губи право да получи наградата си в случай, че не е предоставил необходимата информация в посочения срок, както и в случай, че е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни.
  • 7.4. Участниците в Играта се задължават да проверяват редовно мобилните си телефони за съобщения (SMS), както и да посещават уебсайта на Промоцията, за да се информират за резултатите от томболите. Организаторът не носи отговорност в случай, че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.
 • Раздел 8. Получаване на наградите
  • 8.1. Наградите се доставят в срок до 30 (тридесет) дни след предоставяне на всички необходими данни от страна на печелившия участник за получаване на наградата. При получаване на наградата печелившият участник следва да удостовери пред служител или представител на Организатора самоличността си с документ за самоличност. За предаването на наградата се съставя и подписва протокол. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, тя може да бъде получена от упълномощено лице. За упълномощено се счита лице, което представи изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа. Получаването на наградата от упълномощено лице се вписва в приемо-предавателния протокол.
  • 8.2. За сметка на Организатора са всички разноски по доставяне на наградата до мястото на получаването й.
 • Раздел 9. Връзка с Организатора
  • За въпроси, свързани с настоящата Игрa, участниците могат да позвънят на номер 0888422962 (според тарифния план), всеки ден от 09:00 да 20:00 часа.
 • Раздел 10. Лични данни
  • 10.1. Всички лични данни на Участниците ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • 10.2. Включвайки се в Играта, Участниците предоставят доброволно личните си данни (мобилен телефонен номер и географско местонахождение при получаване на дигитален печат по време на Играта, а ако са сред печелившите – имена, ЕГН, място и адрес за доставка на наградата) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Шел България" ЕАД, както и неговите подизпълнители/партньори (включително Хатс-Спот Томпсон ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД и доставчици на куриерски услуги), само и единствено за цели, свързани с тази игра, а именно: валидно участие в Играта, определяне на печелившите, установяване на контакт с тях, предоставяне на спечелената награда.
  • 10.3. Участниците в Играта предоставят личните си данни доброволно и имат право да откажат да предоставят такива данни. Отказът да се предоставят лични данни води до невъзможност за пълноценно участие в Играта и/или за получаване на спечелена награда.
  • 10.4. Личните данни на спечелилите Участници ще бъдат съхранявани за срок от два месеца след изтичане на Периода на провеждане.
  • 10.5. Участниците имат следните права по отношение на техните лични данни:
   • 10.5.1. право на потвърждение дали Организаторът обработва техни лични данни и, ако това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване;
   • 10.5.2. право на коригиране на личните данни, ако са неточни;
   • 10.5.3. право на изтриване на личните данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;
   • 10.5.4. право на ограничаване на обработването – когато участник оспори точността на личните си данни, за период, който позволява на Организатора да провери неговото оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство;
   • 10.5.5. право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на Организатора и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора, или да поискат от Организатора да прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;
   • 10.5.6. право на оттегляне на съгласието за обработване – участниците имат право във всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче даден участник оттегли съгласието си за обработване, това няма да му позволи да участва в Играта и/или да получи награда, която е спечелил.
  • 10.6. Ако участник желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже с Организатора на някой от посочените контакти: лично на адрес Шел България ЕАД, бул. „Ситняково“ № 48, Сердика Офиси, ет. 8, 1505 София, България, на feedback-bg@shell.com или на безплатната телефонна линия 0800 13482.
  • 10.7. Ако даден участник счита, че личните му данни са обработвани незакосъобразно, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.
  • 10.8. От 01.01.2019 г. с промени в чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Участниците в Играта, спечелили големи награди, описани в т. 6.2. от Правилата да предоставят презиме и ЕГН, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева). Тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • Раздел 11. Отговорност
  • 11.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участници в Играта като цяло и/или за грешки и/или недостатъци при провеждането й като цяло, поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата www.shell-travel.bg и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
  • 11.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства, неизправности или възникнали технически, софтуерни или хардуерни проблеми, които се дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Организатора и са извън контрола на Shell България ЕАД.
  • 11.3. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за регистрация и/или за получаване на дигитален печат поради причина, произтичаща от мобилното устройство и/или мобилната интернет връзка на участника в промоцията и покритието на мрежата на съответния интернет доставчик, чиито услуги ползва; натовареността на интернет мрежата; бавна интернет връзка и др.
  • 11.4. Организаторът има право да дисквалифицира участник при констатирани нарушения в процеса на участие в Промоцията или при установено нарушение на настоящите Правила. Решението на Организатора е окончателно и обвързващо за Участника.
 • Раздел 12. Заключителни разпоредби
  • 12.1. За Периода на провеждане на Промоцията настоящите правила са достъпни на интернет сайта на Организатора на адрес: www.shell-travel.bg
  • 12.2. Настоящите Правила представляват пълните правила, уреждащи реда и условията за провеждане на Играта и участието на потребителите в нея. По отношение на Правилата и на Играта като цяло се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
  • 12.3. Всички спорове между Организатора и потребителите, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд в гр. София.
  • 12.4. Настоящите Правила влизат в сила на 23.08.2021 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Промоцията. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Организатора на адрес www.shell-travel.bg. В случай на изменение или допълнение на правилата, най-късно в деня на извършване на промяната, актуализираните текстове на правилата ще бъдат разпространени и в търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията. Потребителите следва сами да проверяват на адрес www.shell-travel.bg и/или в търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията за промени в Правилата и Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.